Informuojame, kad UAB „Ignitis“ paskleidė tikrovės neatitinkančią informaciją bei klaidina gyventojus nurodydama jog UAB „Naujininkų ūkis“ veikdamas kaip daugiabučių namų administratorius nuo 2021-09-01 tinkamai nevykdo Elektros energijos tiekimo taisyklėse įtvirtintų prievolių, nepaskirsto pagal pateiktas sąskaitas mokėjimų gyventojams už bendrosioms namo reikmėms sunaudotą elektros energiją ir tiekėjui neteikia duomenų  apie vartotojams paskaičiuotas įmokas.

            Vykdydamas Administravimo nuostatus, administratorius ir toliau pagal energijos tiekėjo pateiktas sąskaitas patalpų savininkams kas mėnesį apskaičiuos bei paskirstys mokėjimus ir įmokas už bendrosioms namo reikmėms sunaudotą elektros energiją tik nebeteiks energijos tiekėjui duomenų apie patalpų savininkams priskaičiuotas sumas, kadangi  tam nebėra teisinio pagrindo. UAB „Naujininkų ūkis“ neturi pagrindo UAB „Ignitis“ nurodinėti kaip jam rinkti ir tvarkyti elektros vartotojų aptarnavimo duomenis bei kaip organizuoti atsiskaitymą už vartotojams teikiamas paslaugas.

                  Administratorius neatsisako sudaryti ar tęsti sudarytų sutarčių nei su vienu paslaugų tiekėju, kurių pagrindu gyventojams teikiamos būtinosios paslaugos už kurias gyventojai neturėtų galimybės atsiskaityti ar būtų pažeistos jų teisės ar teisėti interesai, tačiau sudaromos sutartys  neturi prieštarauti teisinėms normoms, remtis sąžiningumo kriterijais ir nenustatyti kitai šaliai nepagrįstų įpareigojimų atlikti neatlygintinas  pareigas. 

  Pažymėtina, kad 2021-09-01 pasibaigus su UAB „Ignitis“ sudarytai sutarčiai Nr. 2018/2/0165 dėl duomenų teikimo apie vartotojams priskaičiuotas įmokas, skaitiklio rodmenų nurašymą, pats UAB „Ignitis“ atsisako sutartį pratęsti motyvuodamas, tuo jog administratoriui joks atlygis už duomenų teikimą apie paskirstytas mokėtinas sumas, skaitiklio rodmenų nurašymą ir kitą pareikalautą informaciją nepriklauso, nors teisės aktai šioje srityje reglamentuojantys administratoriaus ir tiekėjo santykius teikiant bendrosios nuosavybės administravimo paslaugas, nėra pasikeitę ir jokių imperatyvių neatlygintinų pareigų administratoriui teikimo Tiekėjui, nėra nustatę.  Elektros tiekėjo nuomone, šias išlaidas apmokėti turi šią paslaugą gaunantys vartotojai tai yra namo patalpų savininkai. Taigi elektros tiekėjas už vartotojų aptarnavimo paslaugų teikimą,  nori gauti dvigubą atlygį per elektros tarifą ir vartotojų aptarnavimo paslaugą. Su šiuo UAB „Ignitis“ teiginiu ir reikalavimu administratorius kategoriškai nesutinka ir vartotojams nenaudingų sutarčių dėl duomenų tvarkymo su tiekėju nesudarinėja.

                   Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija 2021 m. kovo 31 d.  Adm. byloje Nr. I-5-261/2021) priimtame sprendime jau yra konstatavusi jog Lietuvos Respublikos energetikos ministro tvirtinami aprašai (taisyklės) neturi prieštarauti Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo nuostatoms ir įstatymams bei pažeidinėti  kitų asmenų teisių ir teisėtų interesų.

                   Kaip ir šiuo atveju UAB „Ignitis“ už elektros vartotojų aptarnavimo paslaugų teikimą, vienašališkai ir nepagrįstai reikalauja dvigubo teikiamų paslaugų apmokestinimo.

                    UAB „Ignitis“ nesugebėjimas organizuoti savo paslaugų kokybiško tiekimo ir sklandaus atsiskaitymo už paslaugas sukelia nepatogumus ir trukdymus vartotojams atsiskaityti už namo reikmėms sunaudotą bendrą elektrą. Jų iškelti reikalavimai yra nepagrįsti ir neteisėti, prieštarauja įstatymams (CK 4.238 str. 1 d CK 6.157 str. 1 d.) ir vyriausybės nutarimams, pažeidžia namo butų ir kitų patalpų savininkų teises ir teisėtus interesus, gauti kokybišką paslaugą.

 Esant tokiai situacijai siūlome, namo gyventojams rinktis naują nepriklausomą energijos tiekėją, siūlantį geresnę kainą ir palankesnes sutarties bei atsiskaitymo sąlygas nei dabar siūlo visuomeninis tiekėjas.