Gerb. gyventojai, kviečiame susipažinti su Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje patvirtintomis sanitarijos ir higienos taisyklėmis.

PATVIRTINTA

Vilniaus miesto savivaldybės

tarybos

2018-05-09 d.

sprendimu Nr. 1-1533

SANITARIJOS IR HIGIENOS TAISYKLĖS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Sanitarijos ir higienos taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja visuomenės sveikatos kontrolę Vilniaus miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) teritorijoje.

2. Taisyklės galioja visoje Savivaldybės teritorijoje, jų privalo laikytis visi fiziniai ir juridiniai asmenys (toliau – asmenys). Įgyvendindami Taisyklių reikalavimus, asmenys privalo elgtis sąžiningai, vadovautis protingumo, geros moralės ir atsakomybės principais, nepažeisti visuomenės ir valstybės interesų, kitų asmenų teisių ir laisvių.

3. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

3.1.gyvenamosios patalpos – gyvenamosios paskirties patalpos ir pastatai, skirti gyventi šeimai (šeimoms), įvairių socialinių grupių asmenims;

3.2. naudotojas – statinio (patalpų) savininkas arba kitas fizinis ar juridinis asmuo, kuris naudoja statinį (jo dalį) Lietuvos Respublikos įstatymų, administracinių aktų, sutarčių, susitarimų ar teismo sprendimų pagrindu.

4. Kitas Taisyklėse vartojamas sąvokas nustato Lietuvos Respublikos įstatymai ir jų įgyvendinamieji teisės aktai.

II. BENRIEJI SANITARIJOS IR HIGIENOS REIKALAVIMAI

5. Negalinčių savimi pasirūpinti fizinių asmenų tinkamą priežiūrą organizuoja tėvai, globėjai, pilnamečiai vaikai arba paskirti socialiniai darbuotojai.

6. Pastatuose naudojamų šiukšlių šalintuvų paviršiai turi būti sandarūs, lengvai plaunamu ir dezinfekavimo priemonėms atspariu paviršiumi.

7. Draudžiama:

7.1. šiukšlinti bendrojo naudojimo patalpose ir liftuose;

7.2. užsiimti bet kokia veikla, kuri sukelia ar gali sukelti bendrojo naudojimo patalpų užterštumą ar skatinti parazitų, graužikų veisimąsi;

7.3. nešti į gyvenamąsias ir (ar) bendrojo naudojimo patalpas bei jose kaupti išmestas ar kitokiu būdu atsikratytas atliekas, nenaudojamas medžiagas ar daiktus;

7.4. užgriozdinti bendrojo naudojimo patalpas, jų prieigą prie bendrosios inžinerinės įrangos;

7.5. gyventi ar leisti kitiems asmenims gyventi bendrojo naudojimo patalpose;

7.6. į nuotekų šalinimo sistemą mesti daiktus ar medžiagas, galinčias užkišti ar sugadinti nuotekų šalinimo sistemą ar atskiras jos dalis;

7.7. mesti ar pilti į šiukšlių šalinimo sistemas degiuosius skysčius, nuodingas ar žmogaus sveikatai pavojingas medžiagas ir statybos atliekas;

7.8. iš balkonų, lodžijų ar per atidarytus langus valyti, dulkinti kilimus, grindų dangas, patalynę, drabužius ar kitus daiktus;

7.9. plauti, valyti, šluoti balkoną, plauti jame esančius daiktus ar prausti gyvūnus balkonuose taip, kad dulkės, vanduo, kiti skysčiai ar medžiagos ištekėtų iš balkono, terštų, gadintų kitų asmenų balkonus, langus, namo sienas ar kitus pastato elementus bei šalia jų esančius daiktus;

7.10. laistyti ar tręšti balkonuose, prie balkonų ar langų auginamas gėles tokiu būdu, kad vanduo ar kiti skysčiai tekėtų ant kitų asmenų balkonų, langų, namo sienų ar kitų pastato elementų;

7.11. pastatų teritorijose ir patalpose laikyti nuodingas, užkrečiamąsias ligas sukeliančias medžiagas, maisto produktų ir kitas atliekas.

III. PRIVALOMI PREVENCINIAI VEIKSMAI ŽMONIŲ SERGAMUMUI MAŽINTI

8. Asmenys privalo laiku įvykdyti kovai su užkrečiamųjų ligų protrūkiais ir epidemijomis Savivaldybės tarybos sprendimuose ir (ar) Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymuose nurodytas priemones.

9. Pastatų patalpose ir valdomoje teritorijoje neturi būti nariuotakojų, graužikų ir kitų užkrečiamųjų ligų šaltinių. Naudotojai privalo organizuoti vabzdžių ir graužikų kontrolę bei jų kenksmingumo pašalinimą (dezinfekciją, dezinsekciją, deratizaciją).

10. Daugiabučio gyvenamojo namo bendrojo naudojimo patalpose bendrojo naudojimo objektų valdytojui organizuojant dezinsekcijos ir deratizacijos darbus, esant poreikiui namo patalpų naudotojai tuo pačiu metu organizuoja analogiškus darbus nuosavybės teise priklausančiose ar naudojamose patalpose.

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

11. Kaip vykdomi Taisyklių reikalavimai, kontroliuoja Savivaldybės administracijos ir kiti įgalioti pareigūnai.

12. Asmenys, pažeidę Taisyklių reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

13. Taisyklių laikymosi kontrolę vykdančių pareigūnų veiksmai ir sprendimai gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

____________________________