Lietuvos herbas - Vytis. Šarvuotas raitėlis su skydu ir kalaviju.

INFORMACIJA SKIRTA LIFTŲ, NAUDOJAMŲ ILGIAU KAIP 25 M., SAVININKAMS

Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija kreipiasi į keleivinių liftų, pagamintų iki 1998 -jų metų, savininkus su prašymu atkreipti dėmesį į jiems priklausančių liftų saugos stovį.

Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registro duomenimis 2024 m. sausio mėn. pradžioje Lietuvoje buvo tinkami naudoti 8032 keleiviniai liftai, iš kurių 3393 liftai (42 proc.) yra naudojami 25 m. ir ilgiau.

Teisės aktas „Liftų priežiūros taisyklės“, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. gegužės 12 d. įsakymu Nr. A1-401 (toliau – Liftų taisyklės) nustato, kad „pasibaigus lifto gamintojo ar įrengėjo nustatytam lifto naudojimo laikui, o jeigu jis nenustatytas, po 25 metų nuo pirmosios lifto naudojimo dienos lifto savininkas turi sudaryti sutartį su akredituotąja potencialiai pavojingų įrenginių techninės būklės tikrinimo įstaiga (toliau – akredituotoji įstaiga) dėl lifto keliamų pavojų nustatymo ir rizikos vertinimo pagal Lietuvos standartą LST EN 81-80 „Liftų konstravimo ir įrengimo saugos taisyklės. Naudojami liftai. 80 dalis. Naudojamų keleivinių ir krovininių-keleivinių liftų saugos gerinimo taisyklės“. 

Lietuvoje veikiančių akredituotųjų įstaigų duomenimis iki š. m. pradžios tik 810 (24 proc.) senų liftų buvo atliktas Liftų taisyklėse numatytas lifto keliamų pavojų nustatymas ir rizikos vertinimas. Šio vertinimo metu patikrinami svarbiausi lifto saugos įtaisai ir mazgai bei pateikiama ekspertų išvada dėl būtinųjų priemonių lifto saugai gerinti ir šių priemonių įgyvendinimo terminų pagal standarte LST EN 81-80 nurodytus prioriteto lygius: nedelsiant (liftas pripažįstamas netinkamu naudoti), jei prioriteto lygis yra ypatingas; iki 5 metų – aukštas; iki 10 metų – vidutinis ir žemas.  

Atkreipiame dėmesį, kad daugiabučio gyvenamojo namo liftas yra bendro naudojimo objektas, nuosavybės teise priklausantis bendraturčiams, t. y. visiems to namo butų savininkams, kurie bendru sutarimu sprendžia lifto priežiūros klausimus. Kviečiame daugiabučių namų gyventojus, kurie naudojasi „senais“ liftais, dėl lifto keliamų pavojų nustatymo ir rizikos vertinimo kreiptis į fizinius ar juridinius asmenis, vykdančius lifto savininko pareigas, nustatytas Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatyme ir Liftų taisyklėse, t. y.: bendrijos pirmininką arba bendrijos valdybos pirmininką, jei įsteigta butų ir kitų patalpų savininkų bendrija; jungtinės veiklos sutarties dalyvių įgaliotą asmenį, jei sudaryta jungtinės veiklos sutartis; butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratorių, jei neįsteigta (likviduota) butų ir kitų patalpų savininkų bendrija arba nesudaryta (nutraukta) jungtinės veiklos sutartis. Aukščiau išvardyti asmenys turėtų kreiptis į akredituotąsias įstaigas ir sudaryti sutartis dėl lifto keliamų pavojų nustatymo ir rizikos vertinimo atlikimo. Akredituotųjų įstaigų ekspertams pateikus išvadas dėl būtinųjų priemonių lifto saugai gerinti ir šių priemonių įgyvendinimo terminų pagal standarte LST EN 81-80 nurodytus prioriteto lygius nustatymo, gyventojai galės priimti sprendimus dėl tolesnio lifto naudojimo ar nenaudojimo. 

Skyriaus vedėjas

Saulius Balčiūnas

Raimonda Sneigienė, tel. +370 5 2375 843, el. p. raimonda.sneigiene@vdi.lt